Privacyverklaring

Privacyverklaring Den Hartog Heuff Notarissen

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens

Naam kantoor:          Den Hartog Heuff Notarissen

Adres:                         Velperweg 84

Postcode / Plaats:     6824 HL Arnhem

Contactpersoon:       mr. P.F. Heuff

e-mailadres:              info@denhartogheuff.nl

 

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

 

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatie, BSN bij het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens ten behoeve van het passeren en bewaren van notariële akten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Het passeren van notariële akten;
  • Wettelijke verplichting ingevolge Wet op het Notarisambt;
 • De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatie, financiële gegevens bij het verstrekken van persoonsgegevens door middel van het doorzenden van ontwerpakten en overige relevante bescheiden, zoals onderhandse bescheiden en de nota van afrekening, aan derden, met toestemming van de cliënt, heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Op verzoek van de cliënt en na zijn/haar toestemming het informeren van derden;
 • De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatie, bij het opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening waaruit geen authentieke akte volgt, vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
  • Uitvoeren van de opdracht gegeven door de client.
 • De verwerking van NAW, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatie bij het raadplegen en vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van het legaliseren van de handtekening of het afgeven van een vergeleken afschrift heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Bevestigen van de echtheid van de handtekening op verzoek van de cliënt;
  • Bevestigen van de gelijkluidende inhoud van het stuk;
  • Wettelijke verplichting ingevolge Wet op het Notarisambt.

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster;
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent;
 • Bemiddelaar van uw hypotheekaanvraag of uw bank in verband met een hypotheekaanvraag;
 • Belastingdienst;
 • Schenker;
 • Testateur of volmachtgever.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • (Openbare) registers, zoals het Kadaster, Kamer van Koophandel, de Rechtbank, Centraal Testamentenregister en Centraal Levenstestamentenregister;
 • Belastingdienst;
 • Makelaar of financieel adviseur;
 • Geldgever/Bank;
 • De wederpartij bij de akte of de onderhandse akte;
 • De persoon die rechten kan ontlenen aan de notariële akte of de onderhandse akte;
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
 • Administrateur/beheer van de Vereniging van Eigenaren.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

 

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@denhartogheuff.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.